دانلود فایل


دانلود مقاله حماسه - دانلود فایلدانلود فایل دانلود مقاله حماسه مقدمه:
اين تحقيق محصول

دانلود فایل دانلود مقاله حماسه مقدمه:
اين تحقيق محصول تلاش دو ماهة من ودوستان عزيزم درگروه ادبيات بوده وما كوشيده ايم تحقيق را متناسب با درك ودريافت نوجوانان ارائه دهيم به همين علت از افراط درساده نويسي پرهيز كرده وخواسته ايم بين نثر ما و شعر فردوسي هماهنگي باشد. تاجايي كه توانسته ايم به سبك وشيوة استاد طوس نزديك شده ،به لحن حماسي وزبان پارسي پرداخته ايم واز آوردن واژه هاي سطحي وبيگانه دوري گزيده ايم مگر در مواردي كه ناگزير بوده ايم واين مواردچنانكه دركل شاهنامه اندك است دراين تحقيق نيز از تعداد انگشتان در نمي گذرد.همچنين درگزينش شعرها علاوه برسادگي وزيبايي وظرافت شاعرانه دركلام استاد طوس به آن بخش هايي كه نوجوانان بتوانند با شعر فردوسي رابطة حسي برقراركنند نيز توجه داشته ايم براي مثال : سرود دلبستگي پهلوانان به همسران ومادرانشان براي يك نوجوان حائزاهميت بسيار است .درگزينش نمونه هايي از شعرها،براي پرهيز از دراز گويي واطناب كلام،ابياتي را كه درسير وقايع نقشي نداشته حذف كرديم . وناگفته نماند كه ستايش پروردگار وخردورزي پهلوانان راستين .وجه حكيمانه اشعار استاد طوس است كه در اين نوشته نيز مورد نظر بوده ودرهمه حال كارهاي بزرگ با يا د خداوند وياري او با چاره گري فرد سامان مي گيرد ودر آخراميدوارم اين نوشته كه حاصل تلاش ناچيز ما درزمينة ادبيات حماسي بوده مورد پسند وقبول خوانندگان گرامي واقع شود.پيشگفتار
جمع آوري وتدوين اساسي روايات وداستانهاي حماسي ايران كه قرنها سينه به سينه واز نسلي به نسل ديگر نقل مي شده ودرابتدا پاره اي از آن ها دراوستا – به ويژه بخش يشت ها ـ تأليف شده است .دردورة ساسانيان ،به صورت خداينامه ها ومجموعه هايي نظير اياتكار زريران ،داستان بهرام چوبين ،داستان رستم واسفنديار،داستان پيران ويسه ،كتاب پيكار وچند اثر ديگرتأليف مي گردد.
وبعداز اسلام راوياني چون آزاد سرو وفرزانگاني مانند: ماخ و شاهوي خورشيد و شازان برزين ويزدان دار وادبايي نظير :ابوالمؤيد بلخي وابوعلي محمد بن احمد بن احمد بلخي ومسعودي مروزي وابورمنصور عبدالرزاق طوسي ودرگردآوري وحفظ اين روايات مي كوشندتابالاخره حماسه سراياني چون دقيقي وفردوسي واسدي طوسي و
با نظم داستان هاي مزبورشاهكارهايي را درزمينة حماسه هاي اساطيري وپهلواني به وجود مي آورند كه از ميان آن ها شاهنامه كتابي است عظيم تر وسراينده ي تواناوفرزانة آن نسبت به سايرين هنرمنديش بيشتروچشم گيرتر است ودرواقع اوست كه پس ازخاموشي طولاني در قلمرو هنر و انديشة ايراني نيروي اعجاب انگيزخود رادرتجديد حيات ملي ايران آشكار مي سازد وهرچند كه شعر دقيقي كه پيشرو فردوسي به شمار مي رود حاكي از رسيدن نوعي حماسه به حد بلوغ خود مي باشد،اما كمال بخشي نوع شعر حماسي درايران به سراينده ي شاهنامه تعلق داردودر واقع اين فروسي است كه به واسطة هماهنگي ميان سجاياي اخلاقي واستعداد هنريش ،همچنين نجابت وصفاي ضمير وعشق وي به مجدو بزرگواري وعواطف انساني و وطن دوستي واحساسات ژرف اونسبت به خداوند ،همراه با اطلاعات گسترده اي كه از مآخذ مورد استفاده خود به دست مي آورد و آن ها را با ذوق شخصيش درهم مي آميزد ، اثري آنچنان فاخر وشكوهمند را به رشتة نظم مي كشد كه نه تنها در ميان آثار حماسي زبان فارسي ممتاز بلكه دربين آثار بزرگ ادبي جهان نيز كم نظير است.
بنابراين با نظم شاهنامه داستان هاي منظوم حماسي ايران به اوج رفعت وزيبايي مي رسد وبا پيدايي آن كاخي آنچنان بلند واستوار از سخن پي افكنده مي شود كه نه فقط از بادوباران روزگاران گزندي نمي يابد بلكه خود موجب نهضتي عظيم درقلمرو ادبيات حماسي فارسي مي گرددوبه گويندگان بعداز فردوسي توان مي دهد با نظم داستانهايي كه مجال تدوين ونظم آنها براي اوفراهم نگرديد ؛ اقدام كنند ، وآنچنان كه مي دانيم اين مهم ، حدود يك قرن پس از فردوسي جامة عمل مي پوشد وبا تدوين آثار منظومي چون گرشاب نامه ، بهمن نامه ، فرامرز نامه ،كوش نامه ،بانوگشسب نامه ،برزو نامه ، شهريار نامه ،آذر برزين نامه ،لهراسب نامه،جهانگيرنامه و ، ادبيات حماسي ايران به حد اعتلاء وكمال خود مي رسد.48 صفحه قایل ورد قابل ویرایش با فونت 14 فهرست مطالب:نیایش ۱
مقدمه ۲
پیشگفتار ۴
فردوسی کیست ؟ ۶
حماسه ۷
حماسه وآرمان گرایی در آن : ۸
مفهوم حماسة ملی ۹
زن در اساطیر کهن : ۱۲
روز زن ۱۳
زناشویی به شیوة پهلوانی ۱۶
نمونة زیبایی زن درشاهنامه ۱۶
سخن اول ۱۸
زنان حماسه ساز شاهنامه : ۲۴
فرانک : ۲۴
رودابه ۲۵
بارداری رودابه وزادن رستم ۲۹
تهمینه ۳۲
گرد آفرید ۳۴
کتایون : ۳۵
معرفی دیگر زنان شاهنامه به ترتیب الفبا : ۴۳
آرزو : ۴۳
ارنوار : ۴۳
آزاده : ۴۳
آزرمیدخت : ۴۴
به آفرید : ۴۴
پوراندخت : ۴۵
جریره : ۴۵
خورشید : ۴۵
سپینود : ۴۵
سودابه : ۴۶
شیرین : ۴۶
غول : ۴۶
فرنگیس : ۴۷
گردآفرید : ۴۷
گردیه : ۴۷
گلشهر : ۴۷
ماه آفرید : ۴۸
مالکه : ۴۸
سخن آخر : ۴۹
فهرست منابع و مآخذ : ۵۰

مقاله حماسه


مقاله شاهنامه


مقاله فردوسی


مقاله ادبیات


پروژه ادبیات


مقاله ادبیات


پروژه فردوسی


پروژه شاهنامه


تحقیق شاهنامه


تحقیق فردوسی


تحقیق


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت درس 5 مطالعات هفتم (همدلی و همیاری در حوادث)

دانلود بک گراند های زیبا از مجموعه عکس های Spa-شماره 2

كتاب Integrated Sports Massage Therapy A Comprehensive Handbook زبان اصلي

پاورپوینت پمپهای هیدرولیکی 47 اسلاید

دانلود نحوی فاش کردن htc m8 با لینک مستقیم

کلزا کشاورزی

پروژه طراحي سيستمهاي هيدروليک

دانلود پاورپوینت “ نقش و اهمیت بـــازی درپیش دبـــســــتـــانــی”

دانلود پاورپوینت رسانه در گذر زمان- 17 اسلاید

موقعيت جغرافيايي شهرستان تهران