دانلود فایل


دانلود پروژه مالیات - دانلود فایلدانلود فایل دانلود پروژه مالیات تعداد صفحات : 139 فرمت فایل:

دانلود فایل دانلود پروژه مالیات تعداد صفحات : 139 فرمت فایل: word(قابل ویرایش) فهرست مطالب:نرخ تناسبي ـ نرخ تصاعدي ـ نرخ تنازلي ـ 1-4- انواع ماليات[1]مالياتهاي مستقيم، مالياتهاي غيرمستقيم، 1ـ 5ـ اصول يك نظام مالياتي مطلوباصل عدالت و برابرياصل معين و مشخص بودناصل سهولت و يا سهل الوصول بودناصل صرفه جوييفصل دومبررسي قانون موسوم به تجميع عوارض 2-1- مقدمه2-2- مقايسه عوارض دريافتي قبل از تصويب قانون تجميع عوارض و بعد از آن الف) عوارض قبل از تصويب قانون تجميع عوارضب) عوارض بعد از تصويب قانون تجميع عوارض 2-3- ديدگاههاي مختلف در ارتباط با قانون تجميع عوارض الف) ديدگاههاي موافقان قانون تجميع عوارضب) ديدگاههاي مخالفان قانون تجميع عوارض2-4- نتيجه گيريفصل سوم بررسي لايحه ماليات بر ارزش افزوده ـ 1ـ مقدمه3ـ2ـ معرفي ماليات بر ارزش افزوده3ـ3ـ تاريخچه ماليات بر ارزش افزوده در جهان3ـ5 ـ معايب ماليات بر ارزش افزوده -6- سابقه نظام ماليات بر ارزش افزوده در ايران3-7- ويژگي هاي لايحه ماليات بر ارزش افزوده3-8- خلاصه نظرات موافقان و مخالفان لايحه ماليات بر ارزش افزوده9- نتيجه گيريضمايم مقدمه:طبق شواهد تاريخي در روند تكامل جوامع بشري، حضور دولتها چه از نظر كمي (حجم فعاليتها) و چه از نظر كيفي (عمق و پيچيدگي وظايف) در زمينه مسايل مختلف اقتصادي و اجتماعي، به طور مداوم افزايش يافته است. از سوي ديگر، عمليات مالي دولتها، اثرات غيرقابل انكاري بر زندگي اقتصادي مردم دارد. جوامع بشري نياز قطعي به تغييرات اصلاحي اجتماعي و اقتصادي دارند، زيرا عملكرد بازارها، متضمن انحرافاتي است. سياستهاي مالي دولتها از عمده ترين راه حل هاي اين معضل است كه مي تواند در بازگرداندن و يا ايجاد شرايط مطلوب به مدد دست اندركاران اقتصاد جامعه بيايند. دراين رابطه توزيع مناسب درآمد از مواردي است كه بايد مورد تاكيد فراوان قرار گيرد. در واقع پركردن شكاف درآمدي از جنبه تحقق عدالت اجتماعي، ضروري به نظر مي رسد. همچنين ماليات به عنوان اصلي ترين ابزار كسب درآمد براي دولتها جهت دستيابي به اهداف اقتصادي و اجتماعي مطرح است. از طرف ديگر، ماليات ها بعنوان ابزار كنترل دولت ها بر اقتصاد به شمار مي روند و دولتها مي توانند از ماليات ها به عنوان ابزار سياستگذاري اقتصادي نيز استفاده نمايند.وظايف سه گانه تخصيص توليد (ميان كالاهاي خصوصي و عمومي)، توزيع مجدد درآمد و ثروت (به شيوه عادلانه تر) و تثبيت اقتصادي از عمده ترين وظايف دولت ها به شمار مي رود. ماسگريو[1] اين وظايف را به شكل زير طبقه بندي مي كند.وظيفه تخصيص منابعسياست تخصيص منابع دولت داراي ابعاد گسترده اي بوده كه از توليد كالاها و خدمات تا اثربخشي بر روي توليدات بخش خصوصي از طريق هزينه ها و يارانه هاي دولتي و نيز از طريق ابزارهاي مالي و غيرمالي همچون مالياتها را دربرمي گيرد.تخصيص منابع (زمين، كار، تكنولوژي و سرمايه) از طريق اثرات فعاليتهاي دولتي و بر اساس قوانين بازار (واگذاري تخصيص منابع به سازوكار بازار) مورد بررسي قرار مي گيرد.وظيفه توزيع درآمد و ثروت[2] اين وظيفه به سياستگزاري كلان توزيع مجدد (بازتوزيع) درآمد و ثروت بين گروههاي مختلف جامعه مي پردازد و يكي از عوامل موثر و كارساز براي بهينه سازي سامانه اقتصادي توسط دولت ها به شمار مي آيد. نابرابري در توزيع درآمد و ثروت ريشه در تاريخ كشورها دارد و رفع اين معضل نيازمند برنامه ريزي كلان ملي مي باشد.وظيفه تثبيت اقتصادي[3]يكي از مشكلات اقتصادي كشورهاي در حال توسعه معضلات مربوط به اعمال سياست تثبيت اقتصادي است. صاحبنظران معتقدند كه اين سياست در ساختارهاي از پيش تعيين شده حكومتها و برنامه ريزي هاي كلان اقتصادي آنها نهفته است. 1-2- تعريف مالياتماليات[4] قسمتي از درآمد يا دارايي افراد است كه به منظور پرداخت مخارج عمومي و اجراي سياست هاي مالي در راستاي حفظ منابع اقتصادي، اجتماعي و سياسي كشور به موجب قوانين و به وسيله اهرمهاي اداري و اجرايي دولت وصول مي شود. عده اي[5] ماليات را مبلغي مي دانند كه دولت از اشخاص، شركت ها و موسسات، بر طبق قانون براي تقويت حكومت و تامين مخارج عمومي اخذ نمايد.1-3- عوامل تشخيص مالياتعوامل تشخيص ماليات به سه دسته زير تقسيم بندي مي شود.1-3-1- ماخذ و مبناي ماليات موضوعي است كه ماليات، طبق شرايطي به آن تعلق مي گيرد. به عبارت ديگر، يك واحد ارزي يا مالي كه ماليات بر آن بسته و عوايد مالياتي از روي آن محاسبه مي گردد.1-3-2- نرخ مالياتدرصدي از ماخذ ماليات است كه مبناي محاسبات ماليات مورد نظر قرار مي گيرد. به عبارت ديگر، نرخ ماليات در هر مبنا، اندازه اخذ ماليات را با توجه به قوانين و آيين نامه هاي مالياتي دولتها نشان مي دهد. نرخ ماليات به سه نوع تقسيم مي شود.الف ـ نرخ تناسبي[6] ب ـ نرخ تصاعدي[7] ج ـ نرخ تنازلي[8]نرخ تناسبي ـ به نرخي اطلاق مي شود كه بدون توجه به تغييرات مبناي ماليات هميشه ثابت است. اين نرخ، طبق يك نسبت مساوي به مقادير مبناي ماليات تعلق مي گيرد. نرخ تصاعدي ـ به نرخي اطلاق مي گردد كه برعكس نرخ تناسبي، با افزايش ماليات مقدارش افزايش يابد و در حقيقت به هر قسمتي از مبنا يك نرخ مشخص ماليات تعلق مي گيرد، افزايش نرخ ماليات لزوماً متناسب با افزايش ماخذ ماليات نيست. نرخ تصاعدي به سه شكل كلي، طبقه اي و متمايل اعمال مي شود.نرخ تنازلي ـ در اين نرخ، هر چه مبناي ماليات وسيع تر مي شود، از نرخ ماليات كاسته مي شود. برخي از انواع ماليات بر مصرف، نمونه اي از اين گونه نرخ مالياتي به شمار مي روند. 1-3-3- مبلغ مالياتمبلغي است كه بر ماخذ مختلف ماليات تعلق مي گيرد و از مؤديان وصول مي گردد. نحوه محاسبه مبلغ ماليات به صورت ضرب ماخذ ماليات در نرخ ماليات است. يعني:
ماخذ ماليات* نرخ ماليات = مبلغ مالياتبه طور كلي طبقه بندي ماخذ ماليات و برقراري نرخهاي متفاوت و بخشودگي هاي گوناگون ممكن است، ماهيت يك ماليات را از نقطه نظر نرخ مالياتي كاملاً تغيير دهد.مثلاً يك نرخ تناسبي ممكن است بر اثر بخشودگي ها و معافيت هاي متعدد پيش بيني شده در قانون، در طبقات مختلف عملاً تبديل به يك نرخ تصاعدي شود.1-4- انواع ماليات[9]مالياتها را به دو دسته تقسيم بندي مي نمايند اين دو دسته عبارتند از: مالياتهاي مستقيم[10] و مالياتهاي غيرمستقيم[11].مالياتهاي مستقيم، مالياتهايي هستند كه مستقيماً بر منبع درآمد وضع مي شوند. اين نوع از مالياتها مستقيماً و متناسب با درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي وصول مي شود. انواع ماليات هاي مستقيم عبارتند از:الف ـ ماليات بر درآمدماليات بر درآمد شركت ها (درآمد اشخاص حقوقي)ماليات بر درآمد حقوقماليات بر درآمد مشاغلماليات بر درآمد كشاورزيماليات بر درآمد اجاره املاك (مستغلات)ماليات بر درآمد اتفاقيماليات بر جمع درآمدهاي ناشي از منابع مختلفب ـ ماليات بر داراييماليات ساليانه املاكماليات مستغلات مسكوني خاليماليات بر اراضي بايرماليات بر ارثحق تمبرمالياتهاي غيرمستقيم، مالياتهايي هستند كه پرداخت كننده آن مشخص و معين نبوده و تحقق ماليات بستگي به بخشي از فعاليتهاي اقتصادي و عمليات افراد داشته و قابليت انتقال آنها بسيار زياد باشد. به عبارت ديگر، مالياتهايي كه به طور غيرمستقيم بر كالاهاي مصرفي اشخاص وضع شده و از مصرف كنندگان وصول مي شوند، در اين گروه قابل طبقه بندي هستند.مالياتهاي غيرمستقيم را به دو دسته تقسيم بندي مي كنند كه عبارتند از:الف ـ ماليات بر وارداتب ـ ماليات بر معاملات (فروش و مصرف)1ـ 5ـ اصول يك نظام مالياتي مطلوبآدام اسميت، اقتصاددان معروف مكتب كلاسيك، چهاراصل عمده را به عنوان اصول يك نظام مالياتي مطلوب بيان داشته، كه عبارتند از:اصل عدالت و برابريبر اساس اين اصل، بار مالياتي بايد به صورت عادلانه بين مردم تقسيم شود و به توانايي پرداخت ماليات دهنده بستگي داشته باشد. وي ماليات تناسبي را به عنوان مالياتي عادلانه تلقي مي كند.Excise Tax

دانلود پروژه مالیات


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پروژه پایان نامه كنترلر HOST USB در SLAT PCI

پرسشنامه جهت گیری هدفی

سمینار کامل با موضوع Plc

پروژه ماشين سه فاز

آمار 1

بک دراپ نوزاد -کد 2296

پاور پوینت معرفی شبکه عصبی

نمایش راه حل مشکل دکمه Power گوشی Nokia Lumia-630 با لینک مستقیم

طرح توجيهي نورد گرم دوازده هزار تني توليد تسمه فولادي

سرویس منوال (Service Manual) دستگا کپی شارپ AR-5618/5620/5623