دانلود فایل


دانلود پروژه بررسي تاثير ورزش برسلامت روان در زنان دانشجوي ورزشكار و غيرورزشكار (واحد قيامدشت) - دانلود فایلدانلود فایل دانلود پروژه بررسي تاثير ورزش برسلامت روان در زنان

دانلود فایل دانلود پروژه بررسي تاثير ورزش برسلامت روان در زنان دانشجوي ورزشكار و غيرورزشكار (واحد قيامدشت) فهرست مطالبعنوان صفحهفصل اول...................................... 1مقدمه........................................ 2بيان مساله .................................. 4فرضيه هاي تحقيق............................... 5اهداف كلي.................................... 5اهداف جزيي .................................. 5اهميت و فايده پژوهش.......................... 6تعريف اصلاحات ................................ 8تعريف عملياتي ............................... 8فصل دومتعاريف سلامت روان ............................ 11تاريخچه مختصري بر سلامت روان.................. 12اصول بهداشت روان............................. 13انجمن ملي بهداشت رواني (NIMH)................. 15رابطه ورزش با سلامت روان...................... 15زنان و فعاليت بدني .......................... 17جمعيت مسن و فعاليت بدني...................... 18تعاريف ورزش ................................. 19تاريخچه مختصري بر ورزش هندبال ............... 19كاربرد ورزش هندبال در جامعه.................. 20نظريه هاي ارائه شده درباره ورزش توسط محققان .. 21مكتب انسان گرايي............................. 23مكتب رفتار گرايي............................. 23مكتب شناخت گرايي ............................ 24ورزش از ديدگاه اسلام ......................... 25ورزش و درمان ................................ 25پيشينة مطالعاتي در جهان...................... 27پيشينة مطالعاتي در ايران .................... 29فصل سومروش تحقيق ................................... 32جامعه تحقيق.................................. 32نمونه تحقيق.................................. 33چگونگي نمونه برداري........................... 33توضيح درباره نمونه ها......................... 34نحوه نمره گذاري ............................. 33ابزار تحقيق.................................. 34- روايي پرسشنامه ............................ 36- اعتباري پرسشنامه........................... 37روش آماري.................................... 40فصل چهارممحاسبات آماري علائم جسماني.................... 44تفسير و بيان نتيجه علائم جسماني............... 44محاسبات آماري علائم اضطرابي و خواب............ 48تفسير و بيان نتيجه علائم ضطرابي و خواب........ 48محاسبات آماري كاركرد اجتماعي................. 51تفسير و بيان نتيجه كاركرد اجتماعي............ 51محاسبات و بيان افسردگي....................... 54تفسير و بيان نتيجه افسردگي................... 54محاسبات آماري سلامت عمومي..................... 56تفسير و بيان نتيجه سلامت عمومي................ 56فصل پنجمخلاصه اي از فصول............................... 60مقايسه پژوهش حاضر با پژوهشهاي پيشين.......... 60محدوديتهاي پژوهش............................. 61پيشنهادات ................................... 63 منابع و مآ‎خذ................................. ضميمه........................................
فهرست جداولجدول علائم جسماني (1-4)....................... 46 جدول علائم اضطرابي و اختلال خواب (2-4)......... 49جدول كاركرد اجتماعي (3-4).................... 53جدول علائم افسردگي (4-4)...................... 55جدول سلامت عمومي (5-4)........................ 57
فهرست نمودارهانمودار علائم جسماني (1-4)..................... 46نمودار علائم اضطرابي و اختلال خواب (2-4)....... 49نمودار كاركرد اجتماعي (3-4).................. 52نمودار علائم افسردگي (4-4).................... 55نمودار سلامت عمومي (5-4)...................... 57
چكيده: در اين پژوهش به بررسي تاثير ورزش بر سلامت روان در زنان ورزشكار و غيرورزشكار پرداخته شده است فرضيه هاي مورد بررسي در اين پژوهش عبارتند از: 1- بين علائم جسماني در زنان ورزشكار با زنان غير ورزشكار تفاوت وجود دارد. 2- بين علائم اضطرابي و اختلال خواب در زنان ورزشكار با زنان غيرورزشكار تفاوت وجود دارد.3- بين كاركرد اجتماعي در زنان ورزشكار با زنان غير ورزشكار تفاوت وجود دارد. 4- بين افسردگي در زنان ورزشكار با زنان غيرورزشكار تفاوت وجود دارد.گروه نمونه انتخاب شده در اين پژوهش شامل 60 نفر از زنان دانشجوي 42-20 ساله مي باشد كه 30 نفر از آنان دانشجويان ورزشكار حرفه اي مجموعه شهيد شيرودي و 30 نفر ديگر از دانشجويان غيرورزشكار واحد قيامدشت در سال 1385 مي باشند ابزار مورد استفاده در اين آزمون پرسشنامه سلامت عمومي GHQ و روش آماري در اين پژوهش t استيودنت مي باشد بر اساس نتايج حاصله از اين آزمون بين علائم جسماني در زنان ورزشكار و غيرورزشكار با 03/3 t= و با اطمينان 99% و بين علائم اضطرابي و اختلال خواب با 11/3 t = وبا اطمينان 99% و بين كاركرد اجتماعي با 53/3 t = و با اطمينان 99% و 999% و بين افسردگي با 59/2 t = و با اطمينان 95/% و در نهايت بين سلامت عمومي با 57/2t= و با اطمينان 95% تفاوت معنادار وجود دارد.برای دانلود فایل مراحل خرید را تکمیل نمایید.

افسردگی


سلامت روان


علائم جسمانی


سلامت عمومی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


160نکته در مورد مدیریت

دانلود پایان نامه حقوق و مديريت ثبت اختراع

اختلالات طیف اوتیسم

فریم های متنوع با طراحی حرفه ای و زیبا

دانلود گزارش کار مکانیک خاک - آزمایش تک محوری

بررسي خسارت معنوي در حقوق موضوعه

بک دراپ نوزاد -کد 2296

دانلود پروژه ارتباط با بانک اطلاعاتی اکسس در ویژوال بیسیک

دانلود پروژه ارتباط با بانک اطلاعاتی اکسس در ویژوال بیسیک

SPORT C4