دانلود فایل


پروژه دودسنج با قابلیت کنترل (51 صفحه) - دانلود فایلدانلود فایل پروژه دودسنج با قابلیت کنترل (51 صفحه) چكيده

دانلود فایل پروژه دودسنج با قابلیت کنترل (51 صفحه) چكيده :ﺳﯿﺴﺘﻢ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ اﻋﻢ از ﺧﺎﻧﮕﯽ، ﺻـﻨﻌﺘﯽ و ﯾﺎ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻓﺮآﯾﻨـﺪ ﮐﻨﺘـﺮل ﻫﻮﺷـﻤﻨﺪ ﮐـﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﯿﮑﺮو ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﺷـﺮﮐﺖ MICROCHIP ﻗﺎﺑـﻞ دﺳﺘﺮﺳـﯽ ﺷـﺪه، ﺑـﻪ ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ و اﻋﻤـﺎل واﮐﻨﺶ ﻻزم ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﻗﺪام ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮاي ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮي و واﮐﻨﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺣـﻮادث اﻧﺘﺸـﺎر ﮔـﺎز و آﺗـﺶ ﺳـﻮزي ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ روﺷﻦ ﺷﺪن ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺑﺘﺪا، ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺑـﺮاي اﯾﺠﺎد ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎﯾﺪار و آﻣﺎده ﺑﻪ ﮐﺎر زﻣﺎﻧﯽ ﺣﺪود 1 دﻗﯿﻘﻪ را در ﺣﺎﻟﺖ Loading ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ زﻣﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻣﺎده اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ و اﺟﺮایی است.

پروژه دودسنج با قابلیت کنترل


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


کارت ویزیت لباس فروشی

پاورپوینت عناصر و جزئيات ساختماني 24 اسلاید

دانلود پروژه بررسی فنی و اقتصادی معدن دره بخاری

دانلود فایل فلش فارسی c3011 سامسونگ با ورژن C3011JPKG4 - لینک مستقیم

آموزش تصویری PSPICE (آموزش به شیوه اینتراکتیو)

دانلود فایل روت گوشی samsung SM-G950N ورژن G950NKSU1AQG7 اندروید 7.0 با لینک مستقیم

تحقیق در مورد چاپگر ليزري

مهندسی محيط زيست و مدیریت زیست محیطی معادن PPT

پس زمینه فانتزی پائیز

طرح لایه باز لوگو داروخانه