دانلود فایل


پروژه دودسنج با قابلیت کنترل (51 صفحه) - دانلود فایلدانلود فایل پروژه دودسنج با قابلیت کنترل (51 صفحه) چكيده

دانلود فایل پروژه دودسنج با قابلیت کنترل (51 صفحه) چكيده :ﺳﯿﺴﺘﻢ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ اﻋﻢ از ﺧﺎﻧﮕﯽ، ﺻـﻨﻌﺘﯽ و ﯾﺎ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻓﺮآﯾﻨـﺪ ﮐﻨﺘـﺮل ﻫﻮﺷـﻤﻨﺪ ﮐـﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﯿﮑﺮو ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﺷـﺮﮐﺖ MICROCHIP ﻗﺎﺑـﻞ دﺳﺘﺮﺳـﯽ ﺷـﺪه، ﺑـﻪ ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ و اﻋﻤـﺎل واﮐﻨﺶ ﻻزم ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﻗﺪام ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮاي ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮي و واﮐﻨﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺣـﻮادث اﻧﺘﺸـﺎر ﮔـﺎز و آﺗـﺶ ﺳـﻮزي ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ روﺷﻦ ﺷﺪن ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺑﺘﺪا، ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺑـﺮاي اﯾﺠﺎد ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎﯾﺪار و آﻣﺎده ﺑﻪ ﮐﺎر زﻣﺎﻧﯽ ﺣﺪود 1 دﻗﯿﻘﻪ را در ﺣﺎﻟﺖ Loading ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ زﻣﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻣﺎده اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ و اﺟﺮایی است.

پروژه دودسنج با قابلیت کنترل


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت پانل ........... کلیپ و عکس این پاورپوینت زیبا را مشاهده کنید.

ویلا 3 بعدی اسکچاپی U9 ...... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی ...... کلیپ را مشاهده کنید.

مجموعه اکشن های آماده طراحی عکس در فتوشاپ-Dispersion

پروژه مهندسی نرم افزار مدیریت فروشگاه

دانلود پایان نامه حقوق جزاي عمومي اسلام

پاورپوینت درباره چگونه يك الگوی فکری شكل مي‌گيرد

پاورپوینت درس بیست و یکم مطالعات اجتماعی پایه هفتم اوضاع اجتماعی ایران

پاورپوینت بررسي روستای بوژان نیشابور - 42 اسلاید

جزوه روش تولید 2 پروفسور محمود هوشمند دانشگاه صنعتی شریف

دانلود پروژه مالی سیستم انبار داری شركت صنعتي بهپاك