دانلود فایل


مقاله رشته مدیریت دولتی عوامل موثر بر انگيزش كاركنان در سازمان تأمين اجتماعي - دانلود فایلدانلود فایل مقاله رشته مدیریت دولتی عوامل موثر بر انگيزش كاركنان

دانلود فایل مقاله رشته مدیریت دولتی عوامل موثر بر انگيزش كاركنان در سازمان تأمين اجتماعي دانلود مقاله رشته مدیریت دولتی عوامل موثر بر انگيزش كاركنان در سازمان تأمين اجتماعي با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 48 دانلود پایان نامه آمادهچکیدهدر دنیاي امروز اداره ي امو ر سازمانها با توجه به دو اصل بهبود کیفیت و خدمات و رقابتجویی روز به روز دشوارتر میگردد . مدیران در سازمان هاي نوین بدنبال آن هستند که از نیروي انسانی کارآمد ، روز آمد و بهره ور استفاده بیشتري ببرند ضمن آنکه بر این نکته واقفند که نیروي انسانی به عنوان عامل اصلی توسعه منابع انسانی زمانی انرژي و توانمندي خود را به سازمان اعطاء میکند که احساس خوشایندي نسبت به مدیریت ، سازمان و آینده شغلی خود داشته باشد ، مدیر را به عنوان پشتیبان و حامی خود احساس کند و نسبت به پایداري و امنیت شغلی خود اطمینان داشته باشد .مدیران نیز براي حرکت به سوي اهداف سازمانی یا عملیاتی و پیش برد کارها انسانهایی را در امور مختلف به خدمت می گیرند و همه آنها را براي وصول به اهداف مزبور بسیج میکند بطور کلی به دو شیوه این بسیج نیروها انجام میگیرد :1) بر اساس میل و رغبت2) بر اساس جبر و زور امروزه بکارگیري نیروها بر اساس جبر و زور مانند بردگان قدیم وجود ندارد بلکه مقصود از اجبار آنست که فرد با میل و علاقه خود براي بدست آوردن لقمهاي نان یا مسائلی از این قبیل ، شغلی را انتخاب میکند ولی به کارهایی که انجام میدهد علاقهمند نبوده و با تحکم و دستور مافوق به کار گرفته میشود .مدیریت نوین براي بکارگیري انسانها قبل از استفاده از زور بر میل و علاقه آنان تکیه میکندومعتقد است باید بگونه اي مدیریت کردکه کارکنان باعلاقه مندي فعالیت کنند وبراي رسیدن به این مقصود لازم است تا عوامل محرك در انگیزش کارکنان معلوم و مشخص گردد ، بدیهی است نیازهاي اولیه و ثانویه کارکنان محرك انگیزش کارکنان است . در نیازهاي اولیه یا نیازهاي فیزیولوژیکی و نیازهاي ثانویه یا نیازهاي روانی ، اجتماعی ، هنري و عقیدتی ذکر این نکته ضروري است که تا نیازهاي اولیه ارضاء نشود اجاره تاثیر به نیازهاي دیگر را نمیدهند یعنی وقتی نیاز اولیه برآورده میشود نیاز مرحله بعد ؛ انگیزش ایجاد میکند ( تئوري سلسله مراتب نیاز: آبراهام هارولد مازلو) لذا میبایست در ایجاد انگیزش به تمام جوانب و نیازها توجه یکسان و هماهنگ داشت .مقدمهدر جوامع امروزي سازمانها براي اهداف خاصی بوجود آمده اند. اهداف سازمان مشخص میکند که چه مجموعه کارهایی باید انجام گیرد ، ولی چگونگی انجام کارها و اینکه در عمل چه کارهایی باید انجام گیرد متأثر از عوامل محیطی داخلی و خارجی اثر گذار بر سازمان است. فرآیند سازماندهی را میتوان به طراحی ، تشکیل و نگهداري یک سیستم یا مجموعه اي ازفعالیتهاي هماهنگ تعریف کرد که درآن افراد و گروهها با همکاري هم ، تحت رهبري مشخص و در جهت تحقق اهداف مشخص پذیرفته شده به فعا لیت می پردازند. هر سازمان ساختار خاص خود را دارد که شامل همه ویژگیها و مشخصه هاي ملموسی است که رفتار اعضاي آن سازمان را شکل می دهد . حال اگر قرار باشد که سازمان در محیطی پویا و متحول به فعالیت خود ادامه دهد. مي بایستی منابع انسانی آن در شرایط پایدار رشد و توسعه قرار گیرند. رشد و توسعه از مهمترین مباحثی است که توجه کشورهاي درحال توسعه را به خود معطوف داشته است . محدودیت منابع انرژي و نیروي انسانی کارآمد و رقابت فشرده میان کشورهاي مختلف و زمینه دست یابی به راههایی که بتواند آنان راهرچه سریعتربه سرمنزل مقصود برساند، ذهن بسیاري از اندیشمندان این جوامع را به خود مشغول کرده است . فهرست:
عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه 3
برنامهریزي–جذب–بهبودوبهسازيمنابعانسانی 4
مفاهيمانگيزش(MOTIVATION) 7
بررسیعواملانگیزشی 8
عواملانگیزشیناشیازفرد 8
عواملانگیزشناشیازمحیطشغل 9
عواملانگیزشیناشیازمحیطکار 11
نقشمحرکهايماديدرایجادانگیزش 11
پولبهعنوانیکعاملبرانگیزنده 13
حقوقخوبمهماستولييكمحيطكاريمناسبمهمترازحقوقاست 13
تقاضاهابرايافزایشحقوقبهتقاضابرايتوجیهنیزنیازمنداست 14
حقوقبهعنواننشانوضعیت 15
افزایشحقوقتأییديبرموقعیتحرفهاي 16
یککلمهتشویقکنندهازطرفرئیسممکناستارزشیمعادلطلاداشتهباشد . 16
پولجبرانزندگیعاريازاحساس 18
معایبومزایايپولبهعنوانوسیلهایجادانگیزه 20
نظریههايانگیزشی 22
1) نظریهسلسلهمراتبنیازها 22
٢) نظريهyوxوگلدسمككريگور 23
نظریهانگیزشموفقیت 24
نظریهآلدرفر 25
نظریهدوعاملیهرزبرگ 25
نظریهعواملانگیزشی–بهداشتی 26
نظریهنیازهايسهگانهمککلند 28
نقشمدیراندرایجادانگیزهکارکنان 29
راهحلبرايمشكلاتانگيزشي 33
جمعبندی 39
پیشنهادات 40
فهرستمنابعومآخذ 47

دانلود


مقاله


رشته


مدیریت


دولتی


عوامل


موثر


بر


انگیزش


کارکنان


در


سازمان


تأمین


اجتماعی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پاورپوینت ساختمان ساختمان چشم انسان (آناتومي چشم) بيماري هاي چشمي جراحي هاي چشم دانستنيهاي چشم

پروژه کارآفرینی وطرح توجیهی بازيافت مواد پلاستيكي، توليد نايلون و چاپ روي آن

پاورپوینت فصل 2 ریاضی نهم (عددهای حقیقی)

دانلود فایل فلش فارسی M6100 LG (لینک مستقیم)

فایل آماده اسکچاپ اتاق نشیمن

برنامه ساز (طلایی)

دانلود پاورپوینت سخنان بزرگان

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان زبان آموزی در مناطق دو زبانه در 25 اسلاید

بک دراپ تولد تم کودک -کد 3247

پاورپوینت با موضوع هسته‌زایی و باریون زایی